Naročanje na pregled

Pacienti, ki želijo ambulantno obravnavo opraviti v naši bolnišnici lahko oddajo naročilo za zdravstvene storitve na enega od naslednjih načinov:

 • telefonsko naročanje na enotno tel. št. 02/5123 730, vsak delavnik od 8. do 16. ure;
 • elektronsko naročanje preko portala eNaročanje (naročanje na storitve določene s strani NIJZ) in preko e-pošte narocila at-no-spam sb-ms dot-no-spam si;
 • osebno na enotni točki  (v pritličju kirurške stavbe) vsak delavnik od 7.30 do 16.00. Izven tega časa lahko vaše naročilo oddate v nabiralnik na istem mestu;
 • po navadni pošti pošljite potrdilo o izdani eNapotnici, s pripisom vaše telefonske številke ali elektronskega naslova, kjer ste dosegljivi za morebitna vprašanja z naše strani, na naslov:
  Splošna bolnišnica Murska Sobota
  Naročila
  Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6
  9000 Murska Sobota

Če imate izdano eNapotnico se lahko naročite na vse zgoraj navedene načine tako, da posredujete ZZZS številko in številko eNapotnice. Zaželjena je tudi vaša kontaktna telefonska številka ali e-naslov. V primeru, da želite obravnavo pri točno določenemu specialistu, nas o tem tudi obvestite. O točnem oz. okvirnem terminu boste nato obveščeni v roku 8-10 dni.

Stopnje nujnosti napotne listine so:

 • S stopnjo nujnosti nujno: se oglasite najpozneje naslednji dan po njeni izdaji.
 • S stopnjo nujnosti zelo hitro: naročite se v 5 dneh po njeni izdaji.
 • S stopnjo nujnosti hitro ali redno: naročite se v 14 dneh po njeni izdaji.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko opravi triažo napotne listine, in sicer v treh dneh po njenem prejemu. Če se stopnja nujnosti, navedena na napotni listini, in stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob triaži, razlikujeta, velja stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob triaži, o čemer pooblaščena oseba za čakalni seznam obvesti izdajatelja napotne listine in pacienta. Če se ob triaži ugotovi, da ni medicinske indikacije, se napotna listina v treh dneh vrne njenemu izdajatelju in se o tem obvesti pacienta.

Pri kontrolnem pregledu se ob uvrščanju na čakalni seznam upošteva le medicinska indikacija, stopnja nujnosti pa se ne določa.

Pacienta se uvrsti na čakalni seznam v petih dneh po predložitvi napotne listine oziroma v dveh dnevih po opravljeni triaži, o uvrstitvi in posledicah zaradi neopravičene odsotnosti od termina pa se ga obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam (14.b čl. ZPacP).

Posledice neupravičene odsotnosti (tretji odstavek 15b. člena ZPacP):
Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča.

Če pacient odsotnost opraviči, mu pooblaščena oseba za čakalni seznam določi prvi prosti termin, upoštevajoč stopnjo nujnosti.

Ponovna uvrstitev na čakalni seznam pri istem izvajalcu zdravstvene dejavnosti za isto vrsto zdravstvene storitve je možna po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten. Navedeni rok se ne upošteva, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da bi taka omejitev neposredno ogrožala pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo.

Za pacienta, ki odpove termin, omejitve glede najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo (12. člen Pravilnika o naročanju).

Odpoved termina iz razloga na strani pacienta (na tel. št.: 02/5123 730)
Želimo vas tudi seznaniti o možnostih opravičene odsotnosti od termina oz. o posledicah zaradi morebitne neopravičene odsotnosti od določenega termina.
Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko odpove termin:

 • brez navajanja razlogov: najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno.

 V kolikor ste bili na termin odsotni iz objektivnega razloga:

 • nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
 • nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
 • smrt ožjega družinskega člana,

morate v roku 30 dni od tega termina podati objektivni razlog pisno, po navadni ali elektronski pošti (narocila at-no-spam sb-ms dot-no-spam si).

Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov. V tem primeru napotnica propade.

V SB M. Sobota pri naročanju pacientov upoštevamo določila Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.

Priporočamo vam, da pred naročanjem preverite aktualne čakalne dobe v SB Murska Sobota in čakalne dobe drugod po Sloveniji, ki so prikazane portalu https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in https://narocanje.ezdrav.si/.

Ob prihodu na pregled ali preiskavo v specialističnih ambulantah ali diagnostičnih enotah potrebujete:

 • kartico zdravstvenega zavarovanja ali morebitna druga potrdila o zdravstvenem zavarovanju,
 • veljavno napotnico izbranega zdravnika,
 • izvide,
 • dokumente, ki so navedeni na vabilu.
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost