Raziskovalna in izobraževalna dejavnost

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Raziskovalna dejavnost je ključna za strateški razvoj bolnišnice, ker preko spodbujanja, izvajanja ter koordinacije raziskovalnega dela generira pogoje za pridobitev strokovnih nazivov, hkrati skrbi za objavljanje v strokovni literaturi in aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih ter si prizadeva za pridobivanje finančnih sredstev za izvajanje raziskovalnih projektov. Rezultati teh aktivnosti so prav tako pogoj za habilitacije v pedagoške nazive na fakultetah in pridobitev nazivov klinične odličnosti posameznih medicinskih dejavnosti.

Raziskovalna skupina in raziskovalci

Splošna bolnišnica Murska Sobota je pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije  vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij in ima vzpostavljeno raziskovalno skupino z nazivom Oddelek za znanstveno-raziskovalno delo (številka 2841-001).

V raziskovalno skupino je trenutno vključenih 13 raziskovalcev, ki so razporejeni v naslednja raziskovalna področja: Mikrobiologija in imunologija, Srce in ožilje, Metabolne in hormonske motnje, Javno zdravstvo (varstvo pri delu) in Farmacija.

V raziskovalno skupino je od leta 2018 vključen tudi raziskovalec, ki ga preko programa Mladi raziskovalci sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Cilj programa je omogočiti mladim raziskovalcem, da sodelujejo pri raziskovalnem delu v času podiplomskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Program poteka vse od leta 1985 in predstavlja mehanizem za kadrovsko pomladitev raziskovalnih skupin ter dotok svežih idej in pristopov.

Podrobnejši opis raziskovalnega področja in aktivnosti posameznega raziskovalca Splošne bolnišnice Murska Sobota je dostopen v Informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS).

Raziskovalni projekti

Raziskovalne projekte, ki jih (so)financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v grobem delimo na temeljne in aplikativne.

Temeljni raziskovalni projekt je izvirno eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih.

Aplikativni raziskovalni projekt je izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu.

Sofinanciranje raziskovalnega projekta je vezano na javni razpis. Uspešni predlogi projektov, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje in ki so v dvo-faznem postopku izbrani na podlagi pridobljenih recenzij tujih recenzentov in predloga strokovnih teles Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, so sofinancirani za obdobje, določeno v razpisu.

Splošna bolnišnica Murska Sobota kot partnerska ustanova (so)izvaja naslednja temeljna raziskovalna projekta:
Epidemiologija srčnega popuščanja v Sloveniji: prevalenca, hospitalizacije in umrljivost (J3-7405) , v okviru katerega med prebivalci mesta Murska Sobota poteka prevalenčna epidemiološka raziskava SOBOTA-HF in Breme kaheksije in sarkopenije pri bolnikih s kroničnimi boleznimi: epidemiologija, patofiziologija in izidi (J3-9292).

Kot nosilna ustanova (so)izvajamo temeljni raziskovalni projekt z naslovom Epidemiologija, patofiziologija in klinični pomen pomanjkanja železa pri kroničnih kardiopulmonalnih boleznih (J3-9284).

V Splošni bolnišnici Murska Sobota sodelujemo pri projektu ciljnega raziskovalnega programa z naslovom Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja, ter priprava izobraževalnih gradiv za enotno in z dokazi podprto svetovanje pacientom (V3-1729) , ki ga sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Prav tako smo (so)izvajalci projekta Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in podpira Mestna občina Murska Sobota. V okviru projekta poteka obsežna medijska kampanja z naslovom Nepopustljivo srce.

Splošna bolnišnica Murska Sobota želi raziskovalno dejavnost graditi na interdisciplinarnosti ter povezovanju z drugimi ustanovami doma in v tujini in tako sodeluje v mednarodnih projektih RegioHelp in COST Action 15222- European Network for Cost Containment and Improved Quality of Care.

Klinične in akademske raziskave

V bolnišnici potekajo tudi klinične raziskave, usmerjene v diagnostične in terapevtske postopke različnih področij medicine.

Spodbujamo predvsem lastne akademske raziskave, omogočamo in izvajamo pa tudi raziskave v okviru nacionalnih ter mednarodnih združenj in projektov, sponzorirane raziskave in raziskave na drugih medicinskih in nemedicinskih področjih.

Izbrane znanstvene objave

Ključen element raziskovalnega dela je predstavitev in objavljanje raziskovalnih rezultatov. Raziskovalci svoje dosežke predstavljajo v obliki prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih ter objavljajo v znanstvenih in strokovnih revijah.

Nekatere znanstvene objave raziskovalcev Splošne bolnišnice Murska Sobota v letu 2018:

Pal E, Korva M, Resman Rus K, Kejžar N, Bogovič P, Strle F, Avšič-Županc T. Relationship between circulating vascular endothelial growth factor and its soluble receptor in patients with hemorrhagic fever with renal syndrome. Emerg Microbes Infec 2018; 16: 89.

Resman Rus K, Korva M, Bogovič P, Pal E, Strle F, Avšič-Županc T. Delayed interferon type 1-induced antiviral state is a potential factor for hemorrhagic fever with renal syndrome severity. J Infect Dis 2018; 217: 926-932.

Pal E, Korva M, Resman Rus K, Kejžar N, Bogovič P, Kurent A, Avšič-Županc T, Strle F. Sequential assessment of clinical and laboratory parameters in patients with hemorrhagic fever with renal syndrome. PLoS One 2018; 13: e0197661.

Završnik M, Letonja J, Makuc J, Šeruga M, Cilenšek I, Petrovič D. Interleukin-4 (IL4) -590C/T (rs2243250) gene polymorphism is not associated with diabetic nephropathy (DN) in Caucasians with type 2 diabetes mellitus (T2DM). Bosn J Basic Med Sci 2018; 18: 347-351.

Biolo G, Di Girolamo FG, McDonnell A, Fiotti N, Mearelli F, Situlin R, Gonelli A, Dapas B, Giordano M, Lainščak M, et al. Effects of hypoxia and bed rest on markers of cardiometabolic risk: Compensatory changes in circulating TRAIL and glutathione redox capacity. Front Physiol 2018; 9: 1000.

Gorter TM, Veldhuisen DJ, Bauersachs J, Borlaug BA, Celutkiene J, Coats AJ, Crespo-Leiro MG, Guazzi M, Harjola V, Lainščak M, et al. Right heart dysfunction and failure in heart failure with preserved ejection fraction: mechanisms and management. Position statement on behalf of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail 2018; 20: 16-37.

Canepa M, Straburzynska-Migaj E, Drozdz J, Garcia Pinilla JM, Nyolczas N, Temporelli PL, Mebazaa A, Lainščak M, Laroche C, et al. Characteristics, treatments and 1-year prognosis of hospitalized and ambulatory heart failure patients with chronic obstructive pulmonary disease in the European Society of Cardiology Heart Failure Long-Term Registry. Eur J Heart Fail 2018; 20: 100-110.

Bekfani T, Pellicori P, Morris D, Ebner N, Valentova M, Sandek A, Doehner W, Cleland JG, Lainščak M, Schulze PC, Anker SD, von Haehling S. Iron deficiency in patients with heart failure with preserved ejection fraction and its association with reduced exercise capacity, muscle strength and quality of life. Clin Res Cardiol 2018, v tisku, doi: 10.1007/s00392-018-1344-x.

Rosano GMC, Tamargo J, Kjeldsen KP, Lainščak M, Agewall S, Anker SD, Ceconi C, Coats AJS, Drexel H, Filippatos G, et al. Expert consensus document on the management of hyperkalaemia in patients with cardiovascular disease treated with renin angiotensin aldosterone system inhibitors: coordinated by the Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy of the European Society of Cardiology. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother 2018; 4: 180-188.

Šömen Joksić A, Kukec A, Golja V, Lešnik U, Gobec M, Eržen I, Farkaš-Lainščak J. Air pollution with ultrafine particles and potential exposure assessment due to fireworks. Javno zdravje 2018; 2: 29-39.

Koprivnikar H, Stepan D, Kukec A, Farkaš-Lainščak J. Uporaba elektronskih cigaret med študenti Medicinske in Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani. Med Razgl 2018; 57: 169-186.

Ahačič M, Kadivec S, Farkaš-Lainščak J. Dokumentiranje navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo. Obzornik Zdravstvene Nege 2018; 5: 218-228.

Svane JK, Chiou ST, Groene O, Kalvachova M, Zagrajski Brkić M, Fukuba I, Härm T, Farkaš-Lainščak J, Ang Y, Østerheden Andersen M, Tønnesen H. A WHO-HPH operational program versus usual routines for implementing clinical health promotion: An RCT in health promoting hospitals (HPH). Implement Sci 2018; 13: 1-13.

Raziskovalna injekcija

Pripravljamo obdobna strokovna srečanja z naslovom Raziskovalna injekcija, v sklopu katerih pregledamo aktivnosti na področju raziskovalne dejavnosti v bolnišnici in izvedemo predavanja iz različnih področij medicine, vključno s predstavitvami raziskovalnih, magistrskih in doktorskih del sodelavcev. Obdobno pripravljamo tudi usposabljanja glede temeljev raziskovalnega dela in pisanja znanstvenih prispevkov.

 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Splošna bolnišnica Murska Sobota učna bolnišnica

Splošna bolnišnica Murska Sobota ima od leta 2011 naziv učni zavod, ki ji ga je podelilo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

V bolnišnici smo usposobljeni, da izvajamo praktični pouk dijakov in študentov:

  • srednjega poklicnega izobraževalnega programa Bolničar-negovalec,
  • srednjega strokovnega izobraževalnega programa Tehnik zdravstvene nege,
  • srednjega strokovnega izobraževalnega programa Farmacevtski tehnik,
  • visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega,
  • visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Babištvo,
  • visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Radiološka tehnologija,
  • visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija,
  • univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Laboratorijska biomedicina,
  • enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje Medicina in
  •  enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje Farmacija.

Na področju pedagoškega dela s študenti medicine se povezujemo z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru in Medicinsko fakulteto Univerze v Osijeku. Na teh fakultetah so zdravniki naše bolnišnice tudi habilitirani v asistentske in učiteljske nazive.

Ponosni smo, da poleg praktičnega pouka in vaj, izvajamo tudi izpite iz predmeta Interna medicina za študente Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

V bolnišnici poteka program pripravništva za zdravnike in usposabljanje zdravnikov specializantov v sklopu specializacij zdravnikov za posamezna specialistična področja pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Na področju pedagoškega dela s študenti zdravstvene nege, babištva, radiološke tehnologije, fizioterapije, laboratorijske medicine in farmacije se povezujemo z Zdravstveno fakulteto, Fakulteto za farmacijo ter Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem in Almo Mater Europaea ─ ECM.

Vrsto let sodelujemo s Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota in Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo iz Ljubljane.

Sodelavci bolnišnice sodelujejo tudi v izobraževalnih programih drugih fakultet, visokih strokovnih in srednjih šol ter drugih izobraževalnih zavodov. Veseli nas, da so bili naši sodelavci uvrščeni med kandidate za izbor Mentor leta, ki ga pripravlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije.

Razpored oddelka:
Kontakt
Vodja
Vodstvo
doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak
dr. med., spec. javnega zdravja
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost