Preprečevanje bolnišničnih okužb

Zdravstvena dejavnost je področje z visokim tveganjem za nastanek okužb, ki pri bolniku niso posledica bolezni, ampak nastanejo kot posledica zdravljenja, diagnostično terapevtskih postopkov in postopkov zdravstvene nege. Bolnišnične okužbe predstavljajo najpogostejši zaplet zdravljenja v bolnišnici. Prizadenejo lahko vsak organ in vse dele telesa, najpogostejše pa so okužbe sečil in kirurških ran. Zbolijo bolniki, lahko tudi zdravstveno osebje. Povzročajo jih različni mikroorganizmi, najpogosteje na antibiotike odporne bakterije. Izvor bolnišničnih okužb so bolniki, zdravstveno osebje, obiskovalci, bolnikova okolica s kontaminiranimi predmeti in površinami.

Ukrepi za preprečevanje bolnišničnih okužb so znani, najpomembnejša je higiena rok. Higiena rok je temeljni ukrep za obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane z zdravstvom oziroma zdravstveno dejavnostjo in vključuje umivanje, razkuževanje, uporabo rokavic, tehniko nedotikanja in vzdrževanje zdrave kože rok. Za učinkovito izvajanje higiene rok je pomembno pravilno in dosledno prepoznavanje priložnosti, pravilna izbira in izvedba postopka ter uporaba ustreznih pripomočkov.

Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06) in Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb določata pravne podlage za pripravo programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v zdravstvenih ustanovah. Program preprečevanja bolnišničnih okužb temelji na sodelovanju multidisciplinarnega tima, ki je povezan v komisijo za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO). V timu so poleg strokovnjakov iz naše bolnišnice tudi zunanji sodelavci z dodatnimi znanji, ki se aktivno vključujejo v delo na tem področju (mikrobiolog, epidemiolog, ...) KOBO skrbi za celoten program preprečevanja bolnišničnih okužb v ustanovi. Deluje kot povezavani in svetovalni organ med vodstvom in zdravstvenimi strokovnjaki na področju preprečevanja bolnišničnih okužb. Strokovnjaki ves čas sodelujejo tudi z Nacionalno komisijo za obvladovanje bolnišničnih okužb (NAKOBO).

KOBO v SB MS sestavljajo:

 • direktor,
 • strokovni direktor,
 • pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege,
 • zdravnik za obvladovanje bolnišničnih okužb (ZOBO),
 • medicinska sestra za obvladovanje bolnišničnih okužb (SOBO),
 • predstojnica bolnišnične lekarne,
 • sanitarna inženirka,
 • mikrobiolog (ki se vključuje občasno),
 • epidemiolog,
 • zdravnik kirurg,
 • zdravnik internist,
 • vodja službe v centralni sterilizaciji.

ZOBO in SOBO morata imeti ustrezno izobrazbo s področja obvladovanja bolnišničnih okužb v obliki podiplomskega študija s področja bolnišničnih okužb. Tudi ostali člani KOBO morajo imeti ustrezna znanja s tega področja. Delovati morajo povezovalno z vsemi zaposlenimi in skrbeti za izvajanje vseh ukrepov s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.

V pravilniku o pripravi in izvajanju programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb je opredeljeno, da mora imeti ustanova zaposlenega ZOBO, če je v ustanovi 600 bolniških postelj. SOBO mora biti zaposlen na 250 bolniških postelj (Ur. l. RS, št. 92/2006).

Dejavnosti KOBO:

 • priprava in posodabljanje strokovnih navodil za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb,
 • izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev glede preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb,
 • epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb,
 • obravnava in obvladovanje morebitnih izbruhov bolnišničnih okužb,
 • potrjevanje programa izobraževanja zdravstvenih in drugih delavcev ter najmanj enkrat letno priprava in sprejemanje pisnega poročila o izvajanju programa,
 • svetovanje, pomoč in podpora pri nabavi opreme in materiala, ki se uporablja pri diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in drugih postopkih,
 • svetovanje pri načrtovanju in izvajanju gradbenih del v bolnišnici.

Najpomembnejše naloge SOBO:

1. Sodelovanje pri:

 • spremljanju in svetovanju glede dogovorjenih postopkov za epidemiološko spremljanje, preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb,
 • izpolnjevanju minimalnih tehničnih pogojev za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb,
 • svetovanju pri nabavi opreme in materiala, ki se uporablja pri diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in drugih postopkih,
 • svetovanje pri izdelavi teoretičnih smernic in internih standardov,
 • izvajanje in sodelovanje pri notranjih ali zunanjih nadzorih na področju OPZ,
 • organiziranju ustreznega usposabljanja zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih,
 • pri načrtovanju gradbenih del v bolnišnici.

2. Izobraževanje:

 • spremljanje novosti na področju obvladovanja bolnišničnih okužb,
 • izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki so kakorkoli vključeni v zdravstveno obravnavo,
 • izobraževanje učečih se bodočih zdravstvenih delavcev (dijaki, študenti ...),
 • izobraževanje bolnikov in svojcev,
 • promocija potrebnih ukrepov v lokalni skupnosti (izobraževanje osnovnošolcev, delavnice, prisotnost na sejmih, dan odprtih vrat ...).

3. Standardi kakovosti, protokoli:

 • priprava in sodelovanje pri oblikovanju standardov kakovosti, protokolov in navodil za delo na področju obvladovanja bolnišničnih okužb,
 • kontrola izvajanja dogovorjenih standardov kakovosti, protokolov in navodil za delo oz. uporabe pri neposrednem delu,
 • pisanje poročil o izvedenih kontrolah s korekcijskimi ukrepi,
 • kontrola izvedenih korekcijskih ukrepov.

4. Programi cepljenja zaposlenih:

 • izvajanje cepljenja zaposlenih po navodilih ZOBO,
 • vodenje registra za cepljenje,
 • izvedba potrebnih aktivnosti na področju cepljenja za zaposlene,
 • poročanje.

5. Objektna higiena:

 • kontrola izvajanja higiene prostorov,
 • sodelovanje pri načrtovanju novogradenj ali obnovitvenih del,
 • oprema prostorov ob novogradnji ali obnovitvenih delih.

6. Voda:

 • oskrba z neoporečno pitno vodo, preprečevanje okužb iz vodovodnega omrežja, sodelovaje pri izdelavi, oblikovanju protokola preventivnih ukrepov za zmanjševanje tveganja okužb iz vodnih virov,
 •  sodelovanje pri kontroli izvajanja preventivnih ukrepov.

7. Odpadki:

 • sodelovanje pri izdelavi navodil, protokolov, standardov kakovosti; kontrola mest nastanka in začasnih skladišč; sodelovanje pri naročanju odvoza različnih vrst odpadkov.

8. Incidenti:

 • vodenje evidence incidentov, analiza incidentov, proučitev problema, poročanje na KOBO, izdelava ocene tveganja in uvajanje ukrepov,
 • izobraževanje na področju nastanka poškodb z ostrimi predmeti ali politjem s telesnimi tekočinami.

9. Kuhinja:

 • sodelovanje pri nadzoru izvajanja HACCP, osebne urejenosti zaposlenih v kuhinji, umivanja rok; sodelovanje pri pripravi smernic in standardov,
 • nadzori, povezani z ravnanjem s prehrano na kliničnih oddelkih (bolniška hrana, hrana zaposlenih ...).

10. Zrak:

 • kontrola izvajanja čiščenja klimatskih naprav,
 • kontrola izvajanja prezračevanja bolniških sob.

11. Služba za oskrbo s tekstilom:

 • nadzor nad higienskim režimom in postopki dela v centralni pralnici ter transportom čistega in umazanega perila (odvzem vzorca mehčalne vode in vode po titriranju).

12. Novosti:

 • spremljanje novosti v Uradnem listu, strokovnih smernicah ...,
 • priprava materiala za KOBO.

12. Pisanje poročil:

 • svetovanje ob pojavu nejasnosti vprašanj, ki se nanašajo na obvladovanje bolnišničnih okužb in varstva pri delu zaposlenih,
 • poročila dela za nadrejene – obdobno in letno poročilo,
 • priprava podatkov za strokovne namene.

13. Javna naročila:

 • oblikovanje strokovnih opisov za javna naročila, sodelovanje v skupini za javna naročila.

Kontaktni podatki

Predsednik KOBO:
Dušan Kovač, dr. med., spec. internist

ZOBO
dr. Emil Pal, dr. med., spec. inf.
T: 02 512 34 78 (administracija)
E: emil dot-no-spam pal at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

SOBO
Marija Kohek, M. Sc. (Avstrija), dipl. m. s.
T: 02 512 31 85
E: marija dot-no-spam kohek at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Sanitarna inženirka:
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.
T: 02 512 31 93
E: bojana dot-no-spam vodeb at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota

Splošne informacije:
info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Informacije o čakalnih dobah in naročanju:
narocila at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Izberite katere informacije vas zanimajo:*
Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost