SVET ZAVODA SOBOŠKE BOLNIŠNICE POTRDIL PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 TER NOVELACIJO SANACIJSKEGA PROGRAMA

09.04.2019

Murska Sobota, 8. april - Na zadnji redni seji sveta zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota so člani sveta zavoda potrdili Program dela in finančni načrt  za leto 2019 ter novelacijo Sanacijskega programa. Naložbeno in razvojno naravnan načrt predvideva uravnoteženo poslovanje.

Na četrtkovi 10. redni seji Sveta zavoda so člani poleg Programa dela in finančnega načrta za leto 2019 ter novelacije Sancijskega programa med drugim obravnavali tudi izhodišča za pripravo Programa in aktivnosti za obvladovanje čakalnih dob v letu 2019.V letošnjem letu načrtujejo 57.544.600 evrov prihodkov od poslovanja, kar je za 6,53 odstotka več od dosežene realizacije v letu 2018. Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 57.544.600 evrov, kar je za 4,6 odstotka več od doseženih odhodkov v letu 2018; pri čemer največji delež odhodkov (60 odstotkov) predstavljajo stroški dela.

Na lansko negativno poslovanje bolnišnice je neugodno vplival predvsem zakonski dvig plač in sprostitev napredovanj. Letošnje uravnoteženo poslovanje, kot predvideva načrt, bo po ocenah vodstva zelo težka naloga tako za zaposlene kot za upravo, a na podlagi izkušenj, dokazanega in doseženega v preteklosti, uresničljiva in mogoča naloga. Letošnji načrt je naložbeno zelo ambiciozen, saj predvideva investicijska vlaganja v višini 9.473.110 evrov; od tega Ministrstvo za zdravje izvaja investicije v prenovo bolnišnične lekarne (784.062 evrov), nakup novega CT-aparata (1 mio evrov) in prenovo Odseka za dializo (2.759.556 evrov), z najemom dolgoročnega kredita pa načrtujejo prenovo starega Oddelka za laboratorijsko diagnostiko za potrebe Internega oddelka in znanstveno-raziskovalne dejavnosti (2.492.170 evrov).

Skladno z zahtevami Ministrstva za zdravje so pripravili tudi novelacijo Sanacijskega programa z dodatnimi ukrepi. Tako v letu 2019 načrtujejo učinke sanacijskih ukrepov v višini 1.408.718 evrov, kar je za 1.063.318 evrov več od načrtovanih v prejšnjem letu.

Na področju zaposlovanja v letu 2019 so predvidene zaposlitve v primeru nadomeščanja zaposlenih, ki jim v letu 2019 preneha delovno razmerje in druge zaposlitve, ki so nujne za izvajanje programa zdravstvenih storitev in nemoten proces dela v bolnišnici. Načrtujejo zaposlitev specialista ginekologije in porodništva, specialista patologije in specialista pediatrije.

V kratkem bodo začeli izvajati tudi koronarografije, v zaključni fazi pa je tudi prenova prostorov v zgradbi stare porodnišnice za potrebe Razvojne ambulante.

 

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost