Obvestilo o objavljenem razpisu z dne 26. 1. 2017

27.01.2017

Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota na podlagi 24. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota razpisuje prosto delovno mesto 

DIREKTORJA (m/ž)
Splošne bolnišnice Murska Sobota

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
  • ima najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,
  • da predloži program dela in vizijo razvoja zavoda.

Kandidat naj priloži dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Direktorja zavoda imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena z izbranim kandidatom za mandatno dobo štirih let. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis za direktorja – ne odpiraj!« na naslov Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota.

Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa.

Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru najkasneje v roku 30 dni od objave razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Svet zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost